SDAVN 2020 CONFERENCE AGENDA - SESSION 2

SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN ASIAN COUNTRIES AND AGRICULTURAL POLICIES IN VIETNAM


SDAVN

2020-07-14 14:41:25


Time

Activity

Location

Session chair:

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Chi Hai

Assoc. Prof. Dr. Hoang Van Viet

Dr. Nguyen Thanh Trong

13:30 – 15:00

SDAVN06

Du lịch nông trại theo định hướng phát triển bền vững

Agricultural tourism and sustainable development

ThS. Đinh Việt Phương

Viện du lịch, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

SDAVN 07

Mô hình - liên kết phát triển nông nghiệp bền vững ở một số nước Châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

The models - cooperation policies for sustainable agricultural development in several Asian countries and recommendations for Vietnam

TS. Lê Huỳnh Mai

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nguyễn Thị Hương Giang

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

SDAVN 08

Phát triển chăn nuôi bền vững ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Sustainable livestock development in some countries and lessons for Vietnam

ThS. Lương Hương Giang*

ThS. Trần Thị Hoàng Anh**

*Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

*Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Room B404

15:20 – 16:30

SDAVN09

Chính sách đất đai với phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam

Land policy for green agriculture development in Vietnam

ThS. Phạm Lan Hương

TS. Lưu Thế Vinh

ThS. Phạm Thị Thu Hương

Th.S.Trần Hoàng Thành Vinh

Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ

SDAVN 10

Phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Sustainable agricultural development in the context of international economic integration

Th.S. NCS. Mai Lê Thúy Vân

Phạm Thanh Trúc

Nguyễn Huyền Trang

Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM

SDAVN11

Phát triển nông nghiệp bền vững: kinh nghiệm của một số quốc gia Đông Á và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Sustainable agriculture development: experiences of some east Asian countries and policy implications for Vietnam

PGS.TS. Đặng Văn Sánh*

ThS. NCS. Hoàng Ngọc Hưởng**

ThS. Nguyễn Đức Hoàng Thọ***

* Viện Khoa học Xã hội nhân văn Quân sự - Học viện Chính trị

* *ThS.NCS, Học viện Chính trị

***ThS, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn

Room B404

remaining to conference
REGISTER

LATEST UPDATES

Speaker 2: Dr. Satya Laksana
SDAVN 2020 CONFERENCE AGENDA - SESSION 3
SDAVN 2020 CONFERENCE AGENDA - SESSION 2
SDAVN 2020 CONFERENCE AGENDA - SESSION 1
NOTICE OF POSTPONEMENT AND RESCHEDULING OF THE 2020 INTERNATIONAL CONFERENCE
Speaker 3: Professor. Dr. Ranjan Das
Extended deadline for the Call for Submissions
Speaker 4: Professor Hung-Yu Chien
Speaker 5: Prof Dr. Chun-Tao Lee
Speaker 1: Dr.Lampong Klomkul
CALL FOR PAPERS - SDAVN2020