SDAVN 2020 CONFERENCE AGENDA - SESSION 3

SESSION 3. SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN VIETNAM


SDAVN

2020-07-14 14:42:11


Time

Activity

Location

Session chair:

Dr. Nguyen Trong Uyen

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Hong Nga

Assoc. Prof. Dr. Do Phu Tran Tinh

13:30 – 15:00

SDAVN 12

Phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp

Green agriculture development in Vietnam: current situation and solutions

TS. Phí Thị Hồng Linh

TS. Bùi Thị Thanh Huyền

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

SDAVN 13

Xây dựng chuỗi giá trị nông sản Việt Nam

Building Vietnam’s agricultural value chain

ThS.NCS. Hoàng Ngọc Hưởng

Học viện Chính trị

SDAVN14

Tác động của các hiệp định thương mại đối với xuất khẩu nông sản của Việt Nam

Effects of trade agreements on the export of Vietnam agricultural products

ThS. NCS. Huỳnh Ngọc Chương

Đinh Thị Nguyệt Ánh

Nguyễn Thị Phương

Trần Cao Quý

Nguyễn Quang Vinh

Bùi Minh Hằng

Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM

Room B405

15:20 – 16:30

SDAVN 15

Hồi quy LASSO và ứng dụng trong dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam

Lasso regression and its application in forecasting Vietnam’s rice exports

ThS. Võ Thị Lệ Uyển

TS. Phạm Hoàng Uyên

TS. Phạm Văn Chững

Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM

SDAVN 16

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh trước tình hình biến đổi khí hậu

Developing high-tech agriculture in Ho Chi Minh City due to the situation of climate change

TS. Nguyễn Đình Bình

Trường Đại học Sài Gòn

SDAVN17

Tham gia hợp tác xã rau màu - liên kết sản xuất bền vững ở tỉnh Long An

Participation in linkage among farmers in the field of vegetable - sustainable production linkage in Long An province

ThS.NCS. Nguyễn Thị Thu Trang*

Đặng Dịu Dung**

Trường Đại học Kinh tế Luật, ĐHQG-HCM

Room B405

remaining to conference
REGISTER

LATEST UPDATES

Speaker 2: Dr. Satya Laksana
SDAVN 2020 CONFERENCE AGENDA - SESSION 3
SDAVN 2020 CONFERENCE AGENDA - SESSION 2
SDAVN 2020 CONFERENCE AGENDA - SESSION 1
NOTICE OF POSTPONEMENT AND RESCHEDULING OF THE 2020 INTERNATIONAL CONFERENCE
Speaker 3: Professor. Dr. Ranjan Das
Extended deadline for the Call for Submissions
Speaker 4: Professor Hung-Yu Chien
Speaker 5: Prof Dr. Chun-Tao Lee
Speaker 1: Dr.Lampong Klomkul
CALL FOR PAPERS - SDAVN2020